Stel een open vraag

Algemene voorwaarden

Donec a ultrices augue. Praesent augue urna, vulputate non ligula eget, fermentum fringilla eros. Vestibulum commodo elit quam, et suscipit diam maximus eget.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

 1. Healthplatfrom be the best: Gevestigd op het adres  op de Smederijstraat 10, 2671 BV, Naaldwijk
 2. Lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Lidmaatschap aangaat met betrekking tot Personaltraining / online coaching Fitness activiteiten.
 3. Bedrijfslid: natuurlijk persoon die een Bedrijfslidmaatschap aangaat met betrekking tot Personaltraining / Online coaching / Fitness activiteiten.
 4. Fitness(activiteiten): diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
 5. Lidmaatschap: Overeenkomst tussen de Health Platform the best en het Lid ter zake van Fitness activiteiten. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals groepslessen, Personaltraining.
 6. Bedrijfslidmaatschap: het Lidmaatschap is middels een overkoepelende bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het Lid.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen betreffende Personal Training Health Platform be  the best en het Lid worden gesloten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden hanteert Personal Training Health Platform be  the best huisregels die waar elke bezoeker zich aan dient te houden. Een schriftelijk exemplaar van deze huisregels is op te vragen bij de balie.

Artikel 3 Inschrijfformulier

 1. Het inschrijfformulier van Personal Training Health Platform be  the best wordt schriftelijk of digitaal uitgebracht en is gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Het inschrijfformulier omvat ten minste:
  • de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • de kosten voor het abonnement. Uit het inschrijfformulier blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 3. De omschrijving van het inschrijfformulier moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.
 4. Het inschrijfformulier gaat schriftelijk vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden en de huisregels.
 5. Personal Training Health Platform be  the best behoudt zich het recht de roosters te allen tijde te wijzigen.

Artikel 4 Het Lidmaatschap

 1. Het Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier. Dit kan via een inschrijfformulier op de vestiging of middels accordering van de inschrijving online via de website.
 2. Lidmaatschap van Personal Training Health Platform be  the best geldt voor onbepaalde tijd
 3. Het contractstermijn bestaat altijd uit hele maanden;
 4. Het contract is binnen de contracttermijn niet opzegbaar;
 5. Bij inschrijving wordt eenmalige administratiekosten in rekening gebracht ad € 25,00.
 6. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Personal Training Health Platform be  the best worden overgedragen.

Artikel 5 Duur en beëindiging

 1. Het Lidmaatschap dient te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 2. Tussentijdse opzegging door het Lid is mogelijk indien:
  • het Lid een ander woonadres krijgt en het, als gevolg van de toegenomen reistijd, voor het Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  • het voor het Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  • Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn, een en ander conform lid 3 van dit artikel.
 3. Het Lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 kalendermaand. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden d.m.v. het uitschrijfformulier dat op kantoor van Personal Training Health Platform be  the best verkrijgbaar is (het uitschrijfformulier is ook via Email aan te vragen)
 4. Indien u niet op tijd schriftelijk opzegt, is Personal Training Health Platform be  the best gerechtigd de abonnementsgelden te blijven incasseren;
 5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor het Lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Bevriezing van een Lidmaatschap is mogelijk voor minimaal 1 maand en voor maximaal 3 maanden. Het bevriezen van het Lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden. Het Lid ontvangt een bevestiging wat als enig bewijs geldig is.
 6. Tussentijdse opzegging door Personal Training Health Platform be  the best is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  • Het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  • Het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Personal Training Health Platform be  the best of jegens een contractant van.
  • Personal Training Health Platform be  the best
 7. Indien Personal Training Health Platform be  the best haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Personal Training Health Platform be  the best mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn.

Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door Personal Training Health Platform be  the best 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Wanneer bij een partnerdeal de hoofdbetaler opzegt, zal het tarief van de partner die lid blijft automatisch worden aangepast naar het reguliere tarief.
 4. Personal Training Health Platform be  the best houdt zicht het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

Artikel 7 Verplichtingen van  Personal Training Health Platform be  the best

 1. Personal Training Health Platform be  the best staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Lidmaatschap.
 2. Personal Training Health Platform be  the best onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Personal Training Health Platform be  the best staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Personal Training Health Platform be  the best zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. Personal Training Health Platform be  the best zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.

Artikel 8 Verplichtingen van een Lid

 1. Een Lid houdt zich aan de door Personal Training Health Platform be  the best gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de receptie.
 2. Het Lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Personal Training Health Platform be  the best
 3. Een Lid dient de aanwijzingen van de Personal Training Health Platform be  the best c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Personal Training Health Platform be  the best kenbaar te maken, zodat een medewerker van Personal Training Health Platform be  the best uitleg kan geven.
 4. Het is een Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is een Lid niet toegestaan te roken in de door Personal Training Health Platform be  the best beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Personal Training Health Platform be  the best mede te delen.

Artikel 9 Tussentijdse wijzigingen

 1. Personal Training Health Platform be  the best kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Personal Training Health Platform be  the best zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

Artikel 10 Betaling

 1. Het Lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 2. Het lidmaatschap wordt betaald via automatische incasso. Het verschuldigd bedrag wordt 4 wekelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 3. Bij stornering is het Lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Personal Training Health Platform be  the best middels automatisch gegenereerde Email op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 1 week te voldoen.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Personal Training Health Platform be  the best gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Personal Training Health Platform be  the best bevoegd om het Lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Personal Training Health Platform be  the best bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Personal Training Health Platform be  the best aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaand tijdens de training, groepslessen en/of het verblijf bij Personal Training Health Platform be  the best.
 2. Personal Training Health Platform be  the best is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.
 3. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. Kinderen tussen 12 en 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico.

Artikel 12 Klachten

 1. In geval van klachten dient het Lid zich in eerst instantie te wenden tot de fitnessmanager van Personal Training Health Platform be  the best en in tweede instantie kan het Lid haar klacht schriftelijk melden bij de directie van Personal Training Health Platform be  the best
 2. Klachten worden redelijkerwijs binnen 14 dagen afgehandeld.

Artikel 13 Business & Health

 1. Het Bedrijfslidmaatschap is middels een bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het bedrijfslid bepaald. De algemene voorwaarden van Personal Training Health Platform be  the best zijn van toepassing, tenzij anders in de bedrijfssportovereenkomst overeengekomen.
 2. Indien de bedrijfssportovereenkomst eindigt, eindigt van rechtswege het Bedrijfslidmaatschap.
 3. Als het dienstverband eindigt, eindigt het Bedrijfslidmaatschap, mits deze is opgezegd bij Personal Training Health Platform be  the best, als bij de werkgever van het Bedrijfslid, rekening houdend met de opzegtermijn, e.e.a. conform artikel 6 lid.
 4. Bij beëindiging dienstverband is Personal Training Health Platform be  the best r onder geen enkel omstandigheid verantwoordelijk voor het eventueel terugvorderen van de voorschotten/vergoedingen door de werkgever van het Bedrijfslid. Personal Training Health Platform be  the best Business & Health verwijst hiervoor naar de afspraken die overeengekomen zijn met uw werkgever.
 5. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft het Bedrijfslid Personal Training Health Platform be  the best Business & Health toestemming om NAW-gegevens en toekomstige deelnamegegevens te communiceren met de werkgever van het Bedrijfslid.

Artikel 14 Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de leden worden enkel en uitsluitend voor administratieve en commerciële doeleinden binnen Personal Training Health Platform be  the best gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Personal Training Health Platform be  the best handelt geheel conform de wet AGV.

Artikel 15 Overig

 1. Personal Training Health Platform be  the best behoudt zicht het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Meld je aan
en transformeer